Mark Kremblewski

 Mark Kremblewski
Year Distance Club
1993632Cycle Solutions
19943,161Cycle Solutions
19954,476Cycle Solutions
19965,098Cycle Solutions
19975,016Cycle Solutions
19987,301Cycle Solutions
19999,125Cycle Solutions
20006,831Cycle Solutions
20013,579Cycle Solutions
20025,081Cycle Solutions
20035,914Cycle Solutions
20046,072Cycle Solutions
20055,266Cycle Solutions
20065,001Cycle Solutions
20074,167Cycle Solutions
20083,990Cycle Solutions
20093,980Cycle Solutions
20102,829
20111,737
20122,239Beaches Cycling Club
2013620Beaches Cycling Club
20141,684Beaches Cycling Club
20152,474Beaches Cycling Club
20164,637
Total100,910